top of page

Úřední deska

ZÁPIS DO MŠ NA ŠK. ROK 2023/2024 - 11.5.2023, 17:00 hod.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 se koná 11.5.2023 v budově MŠ, Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc od 17:00. Vstup do budovy bude umožněn nejdříve v 17:00. Děkujeme předem za pochopení.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy, (dnp3nyn)

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, (msjazykova@gmail.com)

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) (MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900)

  • osobním podáním ve škole (k rukám řediteli MŠ)

Pravidla pro přijímací řízení ´´zápis´´ dětí na školní rok 2023-2024.

Výsledek přijímacího řízení do MŠ ke školnímu roku 23-24

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola jazyková a umělecká s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900.

Do Mateřské školy jazykové a umělecké s.r.o., od školního roku 2023/2024 jsou přijaty děti s těmito registračními čísly: „Seznam registračních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do mateřské školy.

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Reg. číslo:

2420                2410

2406                2412

2424                2419

2403               

 

Datum vyvěšení: 17.5.2023    

Zvláštní termín zápisu do MŠ pro děti s poskytnutou zvláštní ocrhranou v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se NEKONÁ, pro naplněnost kapacity MŠ v rámci hlavního zápisu dětí do MŠ ke školnímu roku 2023-2024, konanaého dne 11.5.2024.

Запланований позачерговий набір дітей з України 29.06.2023 не відбудеться через заповненість школи

 

Zvláštní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024, 29.6.2023, 17:15 hod. (pro děti s poskytnutou zvláštní ochranou v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nebo, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR. Na základě zvláštního zápisu bude MŠ přijímat děti v případě volné kapacity po běžném zápisu.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024, 29.6.17:15 hod.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné „ Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a vyplněného a lékařem potvrzeného ´´Evidenčního listu ´´věcně a místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitel MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121

bottom of page