top of page

Vzdělávací oblasti

v kurikulu předškolního vzdělávání

Lidé jsou od samého počátku svého života aktivní a mají zájem zkoumat svět kolem sebe. Vzdělávací oblasti v našem vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání podporují tyto přirozené podněty a podporují všestranný růst a pohodu dětí. Poskytují bohatý základ pro pozdější školní docházku a celoživotní učení.  Finská metodika vzdělávání je přizpůsobena v naší MŠ na požadavky českého rámcového vzdělávacího programu a školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.


Doba trvání a realizace vzdělávacích oblastí se liší podle pokroku v učení dětí a jsou procvičovány formou hry a dalšími pro děti charakteristickými způsoby učení

a práce. Finská metodologie, kterou v naší školce používáme, rozděluje vzdělávací nabídku dle věkových kategorií dětí. Max. kapacita tříd 14, 16 a 19 dětí.

Lively learners - děti 5-6let, Eager explorers - děti 3-4 roky, Tiny tots - děti dvouleté.

Kromě aktivit pro tyto tři věkové skupiny nabízíme také balíček „Preprimární materiály“ určené pro děti, které brzy začnou školní docházku. Tento balíček obsahuje plány aktivit, které podporují jazykové a matematické dovednosti a také školní připravenost. Součástí programu je také realizace Klubu nadaných dětí.

Učební oblasti finské vzdělávací metodiky: 

1.

Učební formy vyjadřování 

2.

Zkoumání a interakce se světem kolem mě

3.

Porozumění světu, ve kterém žijeme

4.

Praktikování zdravého způsobu života

Každá z těchto oblastí je dále rozdělena na menší části. K učení dětí však přistupujeme komplexně, takže i když máme různé vzdělávací oblasti, všechny přispívají k celkovému růstu dětí.

1.

Učební formy vyjadřování

Hudební aktivity

Hudba se ukázala být velmi účinným nástrojem učení, který děti zaujme, a má mnoho skvělých přínosů pro mladou mysl. Pomáhá dětem využívat jejich kreativitu, zlepšuje jejich paměťové schopnosti, rozvíjí jazykové dovednosti a dokonce i snadněji chápe matematické pojmy. Doporučujeme zavádět hudební aktivity v průběhu celého dne.


Například během skupinových aktivit nechte děti zpívat písničky, cvičit s bicími nástroji a učit se vytvářet zvuky, rytmy a rýmy. Poskytněte dětem nástroje i během volné hry a povzbuzujte je, aby se vyjadřovaly zpěvem a dalšími hudebními prostředky. 

Řemesla a výtvarné vyjadřování

Podporujte děti v tom, aby se učily vyjadřovat prostřednictvím různých forem výtvarného umění. Poskytněte dětem příležitost naučit se základní výtvarné a řemeslné techniky, jako je kreslení, malování, používání nůžek

a lepení. Ukažte dětem, jak používat mnoho různých médií, od pastelek

a barev až po recyklované materiály a přírodní materiály.

 

S přibývajícím věkem byste dětem měli poskytovat také příležitosti k diskusi

a interpretaci vizuálních obrazů, modelování z hlíny a hracího těsta, konstruování a stavění staveb a navrhování a výrobě vlastních originálních uměleckých děl. 

Slovní a tělesné vyjadřování

Zaměřte se na to, abyste děti učili různým způsobům, jak se vyjadřovat a efektivně komunikovat s ostatními.

V tak nízkém věku děti potřebují podporu ve verbálním projevu, proto modelujte a veďte děti k tomu, aby vyjadřovaly své názory a sdílely své myšlenky a nápady se svými vrstevníky.

 

Podporujte je v rozvíjení diskusních dovedností a učte je také prezentovat před skupinou. Tanec, vystupování, hraní a napodobování jsou příklady tělesných forem vyjadřování, které byste měli dětem pomáhat procvičovat i v průběhu roku.

2.

Zkoumání a interakce se světem kolem

Jazykové dovednosti

Jazykové dovednosti zahrnují celou řadu schopností, nejen čtení a mluvení. Poskytněte dětem příležitosti k nácviku poslechu, porozumění a dodržování vícestupňových pokynů. Po poslechu krátkých příběhů byste měli děti povzbudit k vytváření vlastních.

 

Můžete jim tak pomoci rozšířit slovní zásobu a rozvíjet techniku vyprávění.

Ve vyšším věku obvykle začínají psát čmáranice a začínají také rozpoznávat písmena a znaky. Vystavení jazykům a různým formám literatury, jako jsou krátké příběhy a videa, je důležité také v zařízeních pro předškolní vzdělávání a péči.

Matematické dovednosti

Zajistěte aktivity, při nichž se děti učí matematickým dovednostem různými zábavnými a hravými způsoby. Zapojte děti do činností, při kterých se učí a procvičují počítání osob a předmětů, třídění, porovnávání vlastností, velikostí a množství předmětů a rozpoznávání číselných symbolů.

 

Součástí výuky dětí by měly být také pojmy jako čas a předložky místa (např. nahoře, vedle, pod). Veďte děti k pozorování a procvičování matematiky v rámci každodenního pozorování, aby se stala přirozenou součástí výuky a příjemnou dovedností, kterou mohou získat.

Přírodovědné

a environmentální vzdělávání

Udělejte z přírodovědného a environmentálního vzdělávání zábavu a zajímavost - tak, jak to má být! Zajistěte aktivity, při kterých se děti naučí provádět pozorování, zkoumat své okolí a procvičovat si vědecké a kritické myšlení. Mohou například pozorovat pohyb, vlastnosti předmětů a počasí.

 

Vytvářejte zábavné, věku přiměřené pokusy, při kterých mohou děti zkoumat vědecké jevy, jako jsou různé formy hmoty a vody. Dětem byste také měli pomáhat praktikovat udržitelný způsob života, například snižování spotřeby a recyklaci materiálů, aby se naučily respektovat životní prostředí a pečovat o něj.

3.

Porozumění světu, ve kterém žijeme

Kulturní kompetence

Kulturní kompetence jsou v dnešním globálním prostředí nesmírně důležitou dovedností a děti by měly mít příležitost seznámit se s vlastní kulturou i s kulturou ostatních různými způsoby.

 

Poskytněte dětem například příležitost seznámit se s pojmy rodina a komunita, pozorovat a praktikovat místní zvyky a tradice a zkoumat kulturní dědictví své, svých vrstevníků a ostatních. Povzbuzujte děti k zájmu o cizí jazyky a podporujte je také v rozvíjení jejich vlastní kulturní identity.

Etické vzdělávání

Pomozte dětem vyrůst v uvědomělé, eticky zodpovědné lidské bytosti tím, že je v raném věku seznámíte s etickými koncepty. Děti můžete například prostřednictvím příběhů a pohádek seznámit s pojmy jako pravidla, dobro

a zlo, správné a špatné.

 

Upevňujte s dětmi správné návyky tím, že budete trénovat dodržování dohodnutých pravidel, projevovat dobré chování a empatii vůči ostatním.

 

Etika se vztahuje také na přírodu. Tím, že dětem dáte povinnosti, jako je zalévání rostlin ve třídě, se naučí, jak pečovat o životní prostředí, a začnou chápat, proč je taková udržitelnost tak důležitá.

4.

Praktikování zdravého způsobu života

Sociálně-emocionální kompetence

Základy učení se emočním dovednostem začínají v raném dětství, a proto by ve třídě měly být akceptovány a podporovány všechny emoce. Povzbuzujte děti, aby o svých pocitech diskutovaly, a podpořte tento proces tím, že je naučíte pojmenovávat různé emoce, jejich příčiny a důsledky.

 

Modelováním vhodného chování ukážete dětem, jak brát ohled na emoce ostatních lidí. To jim pomáhá rozvíjet jejich sociální dovednosti a empatii. Kromě toho nezapomínejte na to, abyste náročné okamžiky dětí proměnili v konstruktivní příležitosti k učení. Poté, co dítě prožije negativní emocionální zážitek, promluvte si s ním o tom, co se stalo, a zeptejte se dítěte, jak se cítilo, co bylo špatně a jak se zachovat, až se tyto emoce objeví příště.

Fyzická pohoda

Mezi fyzickou a duševní pohodou existuje silná souvislost. Fyzická aktivita je důležitá nejen pro její přínos pro fyzické zdraví, ale také pro její vliv na duševní zdraví. Světová zdravotnická organizace vydala pokyny a provedla studie, které spojují velké množství fyzické aktivity a hry u malých dětí s větším pocitem štěstí v době dospívání.

 

Za tímto účelem dopřejte dětem každý den dostatek času k fyzické aktivitě, k běhání, chůzi, hraní, lezení, skákání, tanci a hrám. Kromě toho byste je měli učit, jak pečovat o osobní hygienu, a pomáhat jim rozvíjet zdravé stravovací návyky, a to jak příkladem, tak přímými pokyny. Tyto dovednosti podpoří vytvoření celoživotních zdravých návyků a dobré pohody.

Odkazy k finské metodice vzdělávání 

Holistický přístup

Zaměřeno na děti

bottom of page