top of page

Program MŠ

Prohlédni si jednotlivé činnosti a aktivity v naší školce

Výuka v MŠ je rozdělena do dopoledních a odpoledních bloků s dostatkem volných her dětí, probíhá  poctivá individuální příprava předškoláků a nadaných dětí, výuka angličtiny 1 x až 2x denně již součástí školného, řízené činnosti zaměřené na lingvistickou, matematicko-logickou, předčtenářskou, inter - i intrapersonální inteligenci. Využívání široké nabídky výtvarných technik, včetně časté práce s keramikou či výtvarnými stojany. Součástí programu je také výuka flétny nebo např. grafomotorického kurzu, či práce na interaktivních tabulích a pomocí tabletů pro prohloubení digitální kompetence. Zakomponována je také logopedická prevence či logopedická depistáž v MŠ či kroužek Turisťáček, kdy děti mají možnost si naučené asociovat s prožitky v okolí. V neposlední řadě je možné využít některých z extra kroužků jako například kurz němčiny, jazykový kurz angličtiny s rodilým mluvčím z Kanady. sportovní kroužky jako lyžování, inline bruslení, tancování, judo. 

- plány výuky jednotlivých činností jsou k nahlédnutí v naší škole,

- pedagogičtí pracovníci poskytují rodičům týdenní rozpis činností předem k nahlédnutí,

- 3 x ročně individuální konzultace mezi pedagogem a rodičem o postupném vývoji a učení dítěte

Výuka v MŠ

- denně angličtina během výuky,

- pečlivě chystáme týdenní plán činností, k nahlédnutí také rodičům,

- zaznamenáváme pravidelně postupný vývoj dítěte v cca 40 oblastech,

- individuální konzultace s rodiči

v ceně školného

Klub nadaných dětí

- mimo každodenní individuální přípravu předškoláků a nadných dětí organizujeme 1 x za 14 dní také odpolední KND - klub nadaných dětí ve skupině do max. 8 dětí

NTC learning a nadané děti

- máme  status MENSA školky,

- NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let.

- denně individudální příprava předškoláků a nadaných dětí

- 1x/14 dní proškolený pedagog pořádá odplodení KND (Klub nadaných dětí - max. 8 dětí)

v ceně školného
einstein.jpg
Dívka mával vlajkou USA
 • příprava k budoucímu osvojování jazyků

 • uvědomování si existence různých jazyků (znalost více jazyků brát jako samozřejmost) – přirozená motivace k učení

 • zaměření se na získávání jazykového citu a předpokladů pro další jazykový vývoj dítěte

 • seznamování se s cizím jazykem a procvičování prvotní schopnosti porozumění cizímu jazyku

 • učení se hrou a dobrodružným poznáváním dětského prostředí z pohledu cizího jazyka

 • rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby – věci kolem nás, písně, básně, říkadla, pohádky a další dětem blízká témata

 • seznámení se s prací na interaktivní tabuli – práce s jazykovými a didakticky zaměřenými programy

Angličtina

- pondělí až pátek 09:00 - 09:20,

2 x týdně také odpoledne, 15:00-15:40

- výuka také s Chromebooky a Smartboardy

v ceně školného
USA vlajka
 • komplexní jazykový kurz s rodilým mluvčím

 • malé skupiny (5-8 dětí ve skupině)

 • zábavný způsob výuky pomocí her a opakování po lektorovi

 • důraz na schopnost porozumět a komunikovat v angličtině

 • audio-vizuální vjemy a časté střídání typů činností pomáhají dětem plně se soustředit po celou dobu lekce

AJ - rodilý mluvčí

- čtvrtek 10:00 - 10:45

- dobrovolná aktivita

- děti od 3 let

- od 1.9.2023 zvýšena cena ze strany poskytovatele kroužku na 2250 Kč/pololetí

Němčina

- úterý, 14:30 - 15:15

- pro děti od 4 let

- dobrovolná aktivita

- 1200Kč/pololetí

- začínáme od čtvrtka 3.10.2023

 - kapacita na 1.pololetí 23-24 naplněna

1200 Kč/pololetí
Image by Christian Wiediger

Interaktivní tabule

- všechny třídy jsou vybaveny dotykovými tabulemi Smartboard, tablety pro interaktivní výuku

v ceně školného
275293585_353749290097101_5409210449203403105_n.jpg
Ručně vyrobený keramický pohár
 • rozvoj jemné motoriky (tvarování hlíny – váleček, koule, placka; práce s modelovací hmotou, samoschnoucí hmotou apod.)

 • rozvoj zrakové percepce

 • seznámení se s různými technikami práce s hlínou

 • seznámení se s materiálem a jeho specifickými vlastnostmi

 • tvoření a prožívání radosti z výsledku své tvorby

 • seznámení se s pracovními postupy a jejich dodržováním (co předchází, co následuje)

 • rozvíjí estetické cítění

Keramika

- pracujeme také s keramickou hlínou, 2 x týdně

v ceně školného
Špinavé štětce
 • malba na svislou plochu s využitím malířských stojanů

 • rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky

 • další způsob malby/kreslení pro děti předškolního věku

Výtvarný ateliér

- výtvarný ateliér navštěvujeme v naší Moravské střední škole nebo si vytáhneme malířské stojany přímo ve školce či na zahradě

v ceně školného

Judo a sportovní přípravka

- čtvrtek 16:00 - 16:45

- dobrovolná aktivita

- od 3 let

- 1150 Kč/pololetí

- začínáme 5.10.2023

 •  judo je bojový, obranný sport, který vychází ze základních prvků gymnastiky

 •  díky tomu bylo judo vybrané organizací UNESCO jako nejvhodnější sport pro děti, kde se děti učí pády nebo i kodex správného judisty

In-line bruslení

- dopolední aktivita na hřišti v blízkosti MŠ

- dobrovolná sezónní aktivita,

- 4-5 lekcí x 90 minut

- zahájení v průběhu září, vždy v pátek 10:00-11:30

- od 3 let

příhlášení dle odkazu níže, popř. papírovou formou v MŠ

Nohy tanečnice

Pole dance

- od 5 let

- kurz neotevřen

placené
Dívka směřující nahoru

Tancování

- úterý, 16:00 - 16:45,

- cena 800,-/pololetí

- přihláška v MŠ

 

přihláška

Lyžování

- kurz o pěti lekcích proběhne v zimě, bližší informace budou poskytnuty,

 - dobrovolná aktivita

- od 3 let

Rodina na lyžařské dovolené
 • výuka je vedena skupinovou formou.

 • kurzy probíhají ve ski areálu  Hrubá Voda

 •  kurz lyžování je mimoškolním dobrovolným kroužkem organizován dodavatelem 

Flétna

- flétna pro předškoláky jako doplněk k hudební gramotnosti,
- menší děti se seznamují s Orffovými nástroji

v ceně školného
Lekce flétny
 • rozvoj sluchové a hmatové percepce

 • rozvoj jemné motoriky

 • hra na zobcovou flétnu jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí (naučí se lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a cvičí se kapacita plic)

 • radost z hudby

Školní výlet v lese

Turisťáček

- to, co se naučíme se snažíme skutečně poznat,

- tematické vycházky k poznání naučeného

v ceně školného
Playful Baking

Pečení

- zkoušíme také péct vánoční cukroví, jablečný závin nebo velikonočního beránka.

- 3 - 4 x ročně

v ceně školného
bottom of page