top of page

ÚŘEDNÍ DESKA

Zápis dětí na nový školní rok 2024/2025 proběhne v pondělí, 13. května 2024 v 17:00 v budově MŠ, Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900.

Pravidla pro přijímání dětí na šk. rok 2024/2025  - zveřejněno dne 18.3.2024

Povinné formuláře k zápisu do MŠ

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy, (dnp3nyn)

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, (msjazykova@gmail.com)

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) (MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900)

  • osobním podáním ve škole (k rukám řediteli MŠ)

Úřední deska

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900

Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2024/2025:

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola jazyková a umělecká s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900.

Do Mateřské školy jazykové a umělecké s.r.o., od školního roku 2024/2025 jsou přijaty děti s těmito registračními čísly: „Seznam registračních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do mateřské školy:

2502                     2527

2504                     2529

2508                     2530

2513                     2532

2515

2518

2519

2521

2522

2523

2525

Datum vyvěšení: 16.5.2024

Registrační čísla obdrží zákonní zástupci v den zápisu, případně emailem do 14.5.2024 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno Rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou:

Запланований позачерговий набір дітей з України 28.06.2024 не відбудеться через заповненість школи

Zvláštní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025, 28.6.2024, 17:15 hod. (pro děti s poskytnutou zvláštní ochranou v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nebo, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR. Na základě zvláštního zápisu bude MŠ přijímat děti v případě volné kapacity po běžném zápisu.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2024/2025, 28.6. 2024, 17:15 hod.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněného a lékařem potvrzeného Evidenčního listu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitel MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a přiděleným registračním číslem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská, PhD.

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121

bottom of page