top of page

ÚŘEDNÍ DESKA

Zápis dětí na nový školní rok 2024/2025 proběhne v pondělí, 13. května 2024 v 17:00 v budově MŠ, Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900.

Pravidla pro přijímání dětí na šk. rok 2024/2025  - zveřejněno dne 18.3.2024

Povinné formuláře k zápisu do MŠ

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy, (dnp3nyn)

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, (msjazykova@gmail.com)

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) (MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900)

  • osobním podáním ve škole (k rukám řediteli MŠ)

Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněného a lékařem potvrzeného Evidenčního listu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitel MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a přiděleným registračním číslem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská, PhD.

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121

bottom of page